środa, 19 stycznia 2022
Miło Cię widzieć!
Image

5D Clinic

Oddział Wrocław
Tel: 512 562 489

Oddział Katowice
Tel: 500 666 411

Oddział Kraków
Tel: 500 666 331

http://5dclinic.pl/

×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but JunkFashionShow is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Cellulit to powszechnie występujące schorzenie, na które cierpi ponad 80% kobiet. Nierówności, zgrubienia oraz gąbczaste bruzdy i guzki na powierzchni ciała, w szczególności w okolicach ud i pośladków, spędzają sen z powiek milionom kobiet. Bez wątpienia jest on wrogiem,  którego nie jest łatwo się pozbyć. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których omówimy profilaktykę a następnie sposoby „walki” z cellulitem w oparciu o właściwą dietę, kosmetyki oraz zabiegi kosmetyczne: masaż ręczny, drenaż limfatyczny, elektrostymulację, naświetlania, ultradźwięki, krioterapię, body wrapping, algoterapię, hydroterapię, zwracając uwagę na „symbiotyczny” charakter metod terapii antycellulitowej.

 

Kosmetyczka ponosi w stosunku do klienta odpowiedzialność jako usługodawca, często także jako sprzedawca. Oba reżimy są związane z innymi konsekwencjami i obowiązkami wobec klienta. W relacji z klientem kosmetyczka traktowana jest jako profesjonalista, co pociąga za sobą domniemanie, iż jest bądź powinna być świadoma wpływu, jaki wykonywane przez nią zabiegi mogą mieć na ciało klienta. Należy zaznaczyć, iż poniższe rozważania o odpowiedzialności cywilnej dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą. Kosmetyczki, będące pracownikami, osobiście ponoszą ograniczoną przepisami prawa pracy materialną odpowiedzialność za szkodę, zaś odpowiedzialność materialną wobec klienta ponosi ich pracodawca.

 

Odpowiedzialność kontraktowa usługodawcy

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej z klientem umowy. Odpowiedzialność oznacza ogół sankcji, jakie mogą dotknąć usługodawcę za zdarzenia związane z zawarta umową. Umowa z klientem zostaje zawarta w momencie uzgodnienia usługi, jaka ma być wykonana. W praktyce następuje to w momencie umówienia na wizytę lub przyjścia klientki do salonu kosmetycznego. Usługa, na którą decyduje się klient, powinna być wykonana zgodnie z opisem przedstawionym w ulotce informacyjnej bądź ustnie przez osobę wykonującą zabieg. Forma przekazania informacji klientowi nie jest istotna dla powstania odpowiedzialności. Do zabiegu powinny być wykorzystane kosmetyki i substancje opisane w informacji o zabiegu. Sam zabieg powinien być wykonany w sposób wskazany i uzgodniony z klientem. Cena powinna być podana do wiadomości klienta ustnie, pisemnie bądź w formie cennika umieszczonego w widocznym miejscu w gabinecie. Wszystkie powyższe elementy stanowią treść umowy i są wiążące niezależnie od tego, czy zostały potwierdzone pismem. Należy jednak pamiętać, że część treści zobowiązania jest niezależna od stron i z mocy ustawy stanowi jej treść. Jakie są więc główne obowiązki osoby wykonujące zabieg i odpowiedzialność osoby wykonującej zabieg? Przede wszystkim zabieg powinien być wykonany zgodnie z opisem. W przypadku takich zabiegów, jak maseczki, zabiegi odmładzające, kosmetyczka co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie określonego efektu estetycznego, gdyż nie jest on gwarantowany w samej umowie.Ponosi zaś odpowiedzialność za podejmowanie starannego działania. Jednak w przypadku takich zabiegów, jak depilacja, manikiur czy pedikiur, osiągnięcie konkretnego efektu stanowi część umowy. Obowiązek starannego działania bądź  osiągnięcia określonego rezultatu prowadzi do możliwości dochodzenia odszkodowania przez klienta, jeżeli obowiązki te zostaną naruszone. Kluczowe jest rozważenie, do jakiej grupy należy dana umowa zawarta z klientem. Odpowiedzialność powstaje także w przypadku zaniedbań osób, które zostały wybrane do wykonania czynności (np. inna kosmetyczka). Strony mogą ponadto w umowie uzgodnić, iż za określone zdarzenia klientowi będzie przysługiwała kara umowna, zdarzenia te strony mogą kształtować indywidualnie. Zaistnienie zdarzenia objętego kara umowną powoduje odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie zaistnieje szkoda. W braku zastrzeżonej kary umownej wykonawca usługi ponosi  odpowiedzialność, jeśli jest winny nienależytego wykonania zobowiązania, a jego działanie spowodowało szkodę majątkową. Aby uniknąć odpowiedzialności, wykonawca usługi musiałby wykazać, że szkoda nastąpiła z powodów od niego niezależnych. Szkoda majątkowa może przybrać postać rzeczywistej straty bądź też utraconych korzyści. Pierwsza z nich to wartość, o jaką pomniejszył się majątek, zaś utracone korzyści to wartość, o jaką majątek poszkodowanego się nie powiększył. Przykładem takiego wydarzenia może być np. niewykonanie sesji zdjęciowej modelce wskutek wystąpienia silnej reakcji alergicznej. Istotne jest, aby przysporzenie w majątku poszkodowanego było pewne, zaś jedynym powodem, dla którego nie nastąpiło, było działanie usługodawcy. Naprawianie szkody następuje przez zapłatę odszkodowania lub przez przywrócenie do stanu poprzedniego. Drugi sposób może mieć szczególnie częste zastosowanie przy zabiegach kosmetycznych. Należy również mieć na uwadze, że jeżeli sami nie wykonaliśmy prawidłowo zobowiązania, świadczenie drugiej strony (cena) powinno zostać odpowiednio zmniejszone. Klient w ramach odpowiedzialności kontraktowej może także odstąpić od zawartej umowy lub zdecydować się na wykonanie zastępcze. Odstąpienie od umowy pociąga za sobą konieczność zwrotu przez strony tego, co świadczyły. Wykonanie zastępcze ma najszersze zastosowanie w przypadku, gdy usługodawca z jakichś przyczyn nie wykonał zabiegu, do którego wykonania się zobowiązał. W rezultacie klient może wezwać usługodawcę do wykonania usługi z zastrzeżeniem, iż jeśli tego nie zrobi we wskazanym terminie, klient wykona usługę na jego koszt u innego usługodawcy.

 

Odpowiedzialność deliktowa

Poza odpowiedzialnością wynikającą z umowy i związaną wprost z jakością czy faktem jego wykonania, usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną czynem bezprawnym (deliktem). Każdy bowiem, kto swoim zawinionym zachowaniem wyrządzi innej osobie szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 k.c.). Czynem bezprawnym jest działanie niezgodne z regułami wynikającymi z prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, a także zasadami wykonywania zawodu. Zatem poza uregulowaniami zawartymi w umowie osoba wykonująca zabieg powinna przestrzegać prawa w powyższym zakresie. Wykonanie przez kosmetyczkę zabiegu w sposób sprzeczny z normami sanitarnymi bądź sprzeczny z regułami wykonywania danego zabiegu rodzi odpowiedzialność, jeśli działanie to wywoła szkodę. Szkodą może być takie zdarzenie, jak: powstanie uczulenia, blizny, przebarwienia, utrata włosów, utrata płytki paznokcia, zakażenie lub spowodowanie uszkodzenia ciała. Istotne jest ustalenie, że dana szkoda powstała wskutek działania osoby wykonującej dany zabieg kosmetyczny i pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z tym działaniem. Oznacza to w praktyce, iż działania, które w sposób nietypowy, niemożliwy do przewidzenia wystąpiły w następstwie wykonania zabiegu, nie rodzą odpowiedzialności deliktowej osoby wykonującej zabieg. Odszkodowanie ma na celu przywrócenie majątku danej osoby do stanu sprzed naruszenia. Dlatego też kwota odszkodowania powinna odpowiadać kosztom zabiegu, który przywraca stan poprzedni, a jeśli szkody nie da się naprawić, odpowiada szkodzie majątkowej powstałej po stronie klienta – np. koszty leczenia, koszty  dostosowania mieszkania.

 

Odpowiedzialność za krzywdę

Jako krzywdę klasyfikuje się szkodę niematerialną, wyrządzoną na dobrach osobistych danej osoby. W przypadku naruszenia zdrowia danej osoby może się ona domagać, poza odszkodowaniem a straty materialne, także zadośćuczynienia finansowego za doznaną krzywdę, dla siebie lub na wskazany cel społeczny. Ustawodawca wprowadza co prawda domniemanie bezprawności naruszenia dóbr osobistych, ale osoba, której dobra zostały naruszone, musi udowodnić zaistnienie naruszenia.

 

Odpowiedzialność sprzedawcy

W salonach kosmetycznych najczęściej prowadzona jest sprzedaż kosmetyków. W przypadku gdy produkty sprzedawane są konsumentom, zastosowanie znajdą przepisy regulujące sprzedaż konsumencką, a sprzedawca ponosi odpowiedzialność za produkt wobec kupującego. W przypadku niezgodności produktu z umową (np. niewłaściwa pojemność, przeterminowany produkt) kupujący ma prawo zwrócić się do sprzedawcy, domagając się przywrócenia produktu do stanu zgodnego z umową lub też wymiany produktu na nowy, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy. Sprzedawca musi się ustosunkować do stanowiska kupującego w ciągu 14 dni. Jeśli tego zaniecha, uznaje się, że w całości uznał stanowisko klienta i jego roszczenia. Sprzedawca powinien mieć też na uwadze regulacje związane z wprowadzaniem kosmetyków do obrotu. Powinien sprawdzić oznakowanie znajdujące się na kosmetykach, datę ważności i produkcji, oznaczenie pochodzenia, instrukcję sposobu korzystania. W przypadku gdyby produkt powodował zagrożenia zdrowia i życia, sprzedawca, oprócz producenta, może ponosić odpowiedzialność za wprowadzanie takiego produktu do obrotu. Jeżeli sprzedawca wie, iż dany produkt mimo  posiadania odpowiednich certyfikatów może powodować jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia konsumenta, jest zobligowany do poinformowania go o tym.

 

Ubezpieczenie OC

W ofercie firm ubezpieczeniowych znajdują się ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej skierowane do przedsiębiorców. Pozwalają one na zabezpieczenie się przed skutkami finansowymi odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej ponoszonej przez kosmetyczkę. Zazwyczaj polisa obejmuje odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w okresie ubezpieczenia, wyrządzone w okresie ubezpieczenia stronie umowy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania pracy lub usług świadczonych przez ubezpieczającego w ramach prowadzonej działalności. W ofercie znajdują się także ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności o odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczającego za szkody powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego, gdy w świetle obowiązujących przepisów prawnych jest on zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej poniesionej przez osobę trzecią. Koszt ubezpieczenia ustalany jest indywidualnie. Wobec szerokiego wachlarza zdarzeń, za które osoba prowadząca salon kosmetyczny ponosi odpowiedzialność cywilną,  ubezpieczenie jest optymalnym rozwiązaniem. Ponadto, należy monitorować, czy osoby wykonujące zabiegi czynią to z należytą starannością i w zgodzie z przepisami oraz zasadami wykonywania zawodu kosmetyczki. W takim przypadku, nawet w razie zaistnienia wydarzenia powodującego szkodę, osoba wykonująca zabieg będzie mogła uchylić się od odpowiedzialności, wykazując, iż nie ponosi winy za zaistniałe zdarzenie.

 

W najbliższych miesiącach zmianie ulegną wymogi sanitarne, jakie powinny spełniać salony kosmetyczne. Główny inspektor sanitarny zapowiada, iż  nowe rozporządzenie w tej kwestii wejdzie w życie w marcu 2011 r. Nowe wymogi sanitarne wraz z komentarzem omówimy w kolejnych numerach „Postępów Kosmetologii”.

 

Autor: Prawnik Anna Nowak

Źródło: Postępy Kosmetologii 01/2011

Czyli jedynym słowem prezentacja nowego pokolenia projektantów, wywodzącego się spod skrzydeł
wybitnych profesorów KSA. Jednej z najlepszych szkół projektowania i stylizacji w Polsce
mającej również odzwierciedlenie w świecie. Zadania które szkoła wyznacza studentom mogą wydawać się błahe,  jednak Sapowicze nie pozwalają nigdy by takie pozostało i stają na głowie by w swoimi tworami zachwycić widzów pokazu  a efekty jak zwykle powalają na kolana .

Tak było i tym razem – A tradycja głosi iż pierwszy rok musi stanąć oko w oko z tematem  „ PAPIER ”,
natomiast drugi rok stał się tym razem patronatem modowego „MINIMALIZMU”.


W tym roku również eko-obrońcy mieli cos do powiedzenia na temat papieru i tego co można z nim zrobić a najlepszy ekoprojekt został uhonorowany czym ? … No cóż to już wiedzą sami zainteresowani, jedyne co wiemy to, to że projektantka która stanęła na podium musiała wypić spore ilości herbaty, gdyż sama kreacja powstała z zawieszek do herbaty, czyli 100% recykling. Brawa za pomysł!


Jednak wyjątkowo w tym roku jest to nie koniec konkursowych atrakcji. Sapu chce wyłonić najlepszą kreacje wieczoru w tym celu można wchodzić na stronę KSA.EDU.PL i głosować, pamiętajcie jeden glos – jedna osoba.
Konkurs trwa do jutra rana więc spieszcie się. Niech zwycięży najlepszy!


red. Sandra Obara fot. Sobiesław Książek

Źródło: http://www.foto-fashion.com/

 

{gallery}JunkFashionShow{/gallery}

Wiosna puka do naszych drzwi, rozpoczyna się okres intensywnych przygotowań do lata, czas dekoltów, krótkich spódniczek, sandałków.

 

Mówiąc o włosach i ich pielęgnacji najczęściej poruszamy temat kobiet (co jest oczywiste), niestety w większości wypadków zapominamy o mężczyznach. A przecież i oni chcą o nie dbać.     Z tego względu przygotowaliśmy kilka porad, których przestrzeganie wpłynie bardzo pozytywnie na wygląd i strukturę właśnie włosów męskich.

 

 

 

Wiele kobiet podczas zakupów kolorowych kosmetyków sięga w sklepie po nieodpowiedzialne dla  siebie barwy. Powodem nie zawsze udanych zakupów jest fakt, że nie znają swojej palety kolorów. Można jednak temu zaradzić...


W Akademii Makijażu Ewy Filipeckiej wizażyści opanowują trudna sztukę diagnozowania typu urody oraz uczą się jak zastosować kolor jako narzędzie stylizacyjne. Dobrze przygotowany do zawodu wizażysta określi jakie są optymalne dla Ciebie kolory makijażu i garderoby.                      Na  indywidualnej lekcji  z kreatorem wizerunku ,klientka nie tylko dowie się,  ale i nauczy, jak wykonać makijaż na swojej twarzy, jak dobierać dodatki  ( biżuteria, apaszki, paski, rajstopy) do swojego typu urody.

 

W analizie kolorystycznej wykorzystuje się podział na typy chłodne,        w obrębie których jest PANI ZIMA I PANI LATO i typy ciepłe do których należą PANI WIOSNA I PANI JESIEŃ. Kobiety o zimowym typie zazwyczaj już w pierwszym kontakcie sprawiają wrażenie pewnych siebie, trzymają innych na dystans. Przyciągają uwagę otoczenia. Charakterystyczna dla nich jest jasna cera o niebieskawej poświacie, choć zdarzają się też wśród zim śniade piękności .Włosy są prawie zawsze bardzo ciemne, nawet kruczoczarne. Charakterystyczne dla tego typu są widoczne kontrasty - czarne włosy, jasna cera, ciemne oczy        ( niebieskie, czarno- brązowe, orzechowe lub intensywnie zielone).           W palecie barw zdobiących ZIMĘ żaden kolor nie ma ciepłego zabarwienia. Dominują tu zimne, niebieskawe odcienie. Kobiety te mogą się odważnie malować, wprowadzając kontrasty w kolorystyce makijażu. Najlepszy podkład dla zimy powinien mieć beżowy odcień zbliżony do naturalnego kolorytu cery. Koniecznie należy pamiętać, aby nie był zabarwiony na żółto. Makijaż powiek może być w tym przypadku dość mocny. Dobrze wyglądają w czarnych, grafitowych, granatowych cieniach do powiek. Do oczu brązowych  pasować będą odcienie śliwkowe czy też niebieski petrol. Ciemne zielenie, fiołkowy, morski również mogą  być brane pod uwagę .Wyraz oczu podkreślić  można czarnym lub innym ciemnym ołówkiem bo pani ZIMA wygląda w nim rewelacyjnie. Najkorzystniej też makijaż powiek wykończy czarna maskara. Chłodna i tajemnicza KOBIETA ZIMA dobrze wygląda w pomadkach podkreślających kontury ust. Odpowiedni jest np. jaskrawy róż lub czysta czerwień. Fiolety i lila to też dobry pomysł, podobnie jak zimne odcienie jeżyny. Twarzowo wyglądać będą, gdy musną policzki różem współgrającym z  tonacją pomadki.


W typologii kolorystycznej również PANIĄ  LATO klasyfikuje się jako chłodny typ urody. Poznamy ją po jasnoróżowym odcieniu cery. Skórę ma dość cienką i wrażliwą, ze skłonnością do różowienia się. Tęczówki jej oczu są niebieskie, szaroniebieskie, zielone lub piwne .Najlepiej zdobią ją naturalne, delikatne brązowe odcienie włosów. Zdarza się, że dobrze wyglądają w jasnopopielatych blondach. PANI LATO, przejawia zamiłowanie do prostoty, wygodnych ubiorów w stylu klasycznym lub sportowym. Kombinacje kolorystyczne oparte powinny być na harmonijnych zestawieniach. Kolory, które zdobią ten typ, to pastele, wanilia, różowo-perłowy. Korzystnie wygląda też w odcieniach szaroniebieskich, granatowo- szarych. Z grupy zieleni najkorzystniejsze są mięta i odcienie toni morskiej. Popielatoszary i fiołkowy też są dla niej. Makijaż w tym przypadku jest delikatniejszy niż u ZIMY. Te panie powinny wystrzegać się wszystkiego, co krzykliwe           i bardzo mocno jaskrawe .Kobieta LATO WIE, ŻE NIE DO TWARZY JEJ w żółci i ciepłej pomarańczy. Do  wykonania makijażu należy używać kosmetyków o zimnych barwach i  szaroniebieskiej poświacie. Podkłady dla kobiet o letnim typie urody powinny mieć lekko różowy odcień. Twarz po nałożeniu takiego  podkładu nie będzie tworzyła wtedy kontrastu            z kolorem szyi. Kolorystyka cieni do powiek, które są korzystne dla LATA może być różnorodna. Naczelną zasadą jednak jest zawsze oscylowanie wokół chłodnej tonacji. Kobiety o niebieskich oczach wyglądają zwykle dobrze w popielach, wrzosach, niebiesko- śliwkowym. Korzystnym otoczeniem kolorystycznym dla brązowej tęczówki jest ciemnoniebieski, granatowy i szaro- granatowy .Przydymiona zieleń lub brudny fiolet również korzystnie prezentują się na powiekach PANI LATO .Ważne jest,  aby oczy nie były umalowane za mocno, barwy cieni powinny być zawsze ładnie roztarte pędzelkiem. Podczas malowania należy zwracać uwagę na to, aby nie zdominować miękkich linii twarzy. Pomadki w kolorze pomarańczowym są niestety zakazane dla kobiet o letnim typie. Warto natomiast wypróbować wszystkie róże przechodzące w lila, czerwień wina, malinę ,fuksję,  odcienie dojrzałych wiśni. Zasada obowiązująca przy  doborze  barw cieni i pomadki obowiązuje również w wyborze różu na policzki i lakieru do paznokci. W każdym z tych przypadków wybieramy zimne tonacje barw, czyli te z poświatą niebieskiego czy szarego.


KOBIETA WIOSNA zawsze wygląda świeżo. Zawdzięcza to skórze o odcieniu kości słoniowej. Cechą charakterystyczną są jasne , dość cienkie włosy. Tęczówka oczu ma zwykle odcień od niebieskiego do zielonego .Kobiety te sprawiają  wrażenie kruchych i delikatnych. Wiele z tych pań ma tez skłonność do piegów. Należy przyznać, że większość z nich ma niestety kłopoty z doborem właściwych dla siebie barw. W kolorach rozmytych i spudrowanych, które są świetne w przypadku LAT, wiosny wyglądają blado i bez wyrazu.. Odpowiednie dla WIOSEN są natomiast żywe, wyraziste, czyste chromatycznie        i dość jasne kolory. Wszystkie powinny być w ciepłej tonacji i posiadać delikatną , kremową poświatę. Jeśli uda się WIOŚNIE  dobrze zestawić strój i kolorystykę makijażu, to wygląda świeżo, oczy jej błyszczą radośnie. Prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. Makijaż tych kobiet nie powinien być zbyt intensywny      i jaskrawy, ponieważ atutem WIOSNY jest jej naturalny wygląd. Z bardzo bogatej oferty podkładów dla niej są tylko te, które mają ciepłe, brzoskwiniowe odcienie. Powinien on sprawiać wrażenie delikatnego, lekkiego, transparentnego kosmetyku. Podkład w niewłaściwej  tonacji sprawia na twarzy PANI WIOSNY wrażenie, że jest blada i jakby obsypana mąką. Makijaż powiek najpiękniej prezentuje się gdy wykonany jest w kolorystyce ciepłego, złotego brązu, delikatnych odcieni zieleni, świeżego ciepłego turkusu. Dobór koloru cieni uzależniony jest od kolorytu tęczówki .Najbardziej niekorzystny w przypadku makeup’u powiek jest zbyt mocny makijaż .Zbyt gruba warstwa cieni gasi lekką, eteryczną urodę WIOSEN. Wiosny dobrze z kolei wyglądają w kolorowych tuszach do rzęs. Również wiele kolorowych ołówków do powiek doskonale podkreśla jej  błysk oczu. Pani WIOŚNIE proponujemy pomadki dość jasne,        o świeżym kolorycie i ciepłych odcieniach różu brzoskwiniowego lub czystej, ciepłej czerwieni. Ciepłe tonacje pomarańczowych pomadek również w wielu przypadkach stanowią trafiony wybór .Na wargach PANI WIOSNY  pięknie prezentują się błyszczyki  w landrynkowych kolorach,  które dodają lekkości      i blasku całemu wizerunkowi. KOBIETA WIOSNA powinna również starannie dobierać róż  do swojej cery o odcieniu kości słoniowej. Ładnie wyglądać będzie na tej twarzy róż brzoskwiniowy lub delikatnie łososiowy.

 

Dynamiczna realistka, energiczna i  pewna siebie. W ten sposób otoczenie postrzega PANIĄ JESIEŃ. W przeciwieństwie do eterycznych WIOSEN, często sprawiają wrażenie kobiet twardych i nieczułych. Jednak w rzeczywistości jest inaczej. Biorą sprawy w swoje ręce i stoją pewnie na ziemi ale są serdeczne i zmysłowe..

Ponieważ sposób ubierania się powinien harmonizować z cechami charakteru dlatego chłodna elegancja i szyk klasyki nie są dla niej. Sportowe ubrania w kolorach ziemi, luźny styl country, wygodne spodnie, swetry, to jest strój w którym czuje się najlepiej. Cera JESIENI jest w kolorze ciepłego bursztynu. Zawsze też ma złocistą poświatę lub lekko beżowy połysk.  Dlatego też podkłady wybierane do makijażu muszą być zbliżone do naturalnej karnacji. Wiele pań JESIENI rozpoznajemy po kolorze włosów, które mają czerwonozłoty połysk. Zdarza się też często, że  ich włosy są rude, w kolorze miedzi lub marchewki.

Tęczówka najczęściej ma kolor brązowy, piwny , złocisto- brązowy. Może też zdarzyć się KOBIETA JESIEŃ o zielonych lub turkusowych oczach..

W palecie najkorzystniejszych kolorów znajdują się zielenie lasu,  zielono- brązowy,  kolor piernika, musztardowy, żółty, biel wanilii i wiele innych. Wspólną ich cechą jest to że wszystkie one mają poświatę złocistą lub żółto- kremową. Cienie do powiek, które najlepiej podkreślają koloryt tęczówki oka to brązy, zielenie, koniakowy, złoty. Na rzęsach doskonale prezentuje się w tym przypadku brązowa maskara. Ołówek do powiek w kolorze ciemnego brązu pięknie podkreśli koronę oka .Wizytowego charakteru  doda makijażowi złota kredka do oczu. Pomadki uatrakcyjniające twarz JESIENI powinny utrzymane być w tonacji ciepłej, podobnie jak cienie. Dobrym wyborem może okazać się ceglasta czerwień, lekko pomarańczowy, łososiowy, czy złocisty , średnio nasycony brąz. KOBIETA JESIEŃ może sięgać po dość ciemne, brązowawe odcienie  różu na policzki. Łososiowy, miedziany lub złocisty, jeśli dopasowane są do całości makijażu, stanowią jego piękne wykończenie. Wystarczy odrobina dobrze dobranego koloru, aby pokazać atrakcyjność urody PANI JESIENI . Makijaż powinien być subtelny i dość oszczędny.


Przedstawiony przeze mnie podział na cztery pory roku ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Uważam, że jest on dużym uproszczeniem, ponieważ kolorystyka osobista człowieka jest dużo bardziej skomplikowana. Podczas spotkań z klientkami naprawdę dość rzadko widuje się prototypy, czyli osoby spełniające wszystkie cechy  charakterystyczne dla danej pory roku. Trzeba wyćwiczonego w patrzeniu na kolory oka, dobrego światła imitującego dzienne, aby podjąć próbę rzetelnej klasyfikacji.

 

Ewa Filipecka, wykładowca Profesjonalnych Technik Makijażu,  finalistka Światowych Mistrzostw Makijażu, właścicielka Akademii Makijażu.

 

Zapraszamy na  WARSZTATY WIZERUNKU: ”KOBIETA Z KLASĄ”. Są to spotkania w kameralnych, kilkuosobowych grupach. Prowadzone są przez konsultanta wizerunku, wizażystę, stylistkę  kosmetyczkę. Na miejscu można też  skorzystać z porad fryzjera.

Kreator wizerunku określi optymalne dla Ciebie kolory garderoby

Wizażysta  dokona diagnozy twarzy i sporządzi indywidualny przewodnik kolorów makijażu.

Zapraszamy! Akademia Makijażu Ewy Filipeckiej

www.wizazystka.com.pl

 


 


 


Chakra Stone Massage - Masaż gorącymi kamieniami

 

Firma Gerard's oferuje produkty, które przynoszą długotrwałe efekty i tworzone są w oparciu o ekskluzywne formuły, wzbogacone w wyselekcjonowane cenne składniki aktywne. Wykwalifikowana kadra naukowców opracowuje i udoskonala nowatorskie i spełniające określone zadania formuły, respektując jednocześnie prawa natury. Ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, kontynuacja badań i rozwój to środki, których celem jest oferowanie swoim konsumentom ciągle nowych produktów i zabiegów kosmetycznych spełniających wymogi Unii Europejskiej.


Jednym z polecanych przez nas zabiegów jest masaż gorącymi kamieniami z lawy wulkanicznej. Jest to rytuał działający welness, obejmujący ciało, umysł i duszę.


Starożytna umiejętność pochodząca od Indian amerykańskich, którzy połączyli ruchy masażu manualnego z energetycznymi właściwościami kamieni wulkanicznych. Potrafili zharmonizować i oczyścić ciało oraz umysł.

Ten rewolucyjny masaż energetyczny, znany  kulturom orientalnym, został ponownie odkryty i stał się popularnym i docenianym zabiegiem kosmetycznym. Odpowiednia stymulacja punktów Chakra oraz moc minerałów znoszą stres, usuwają blokady, neutralizują negatywną energię, przekazują uczucie dobrego samopoczucia i harmonii. Wykorzystane techniki ucisku powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawę cyrkulacji krwi, szybsze dostarczanie substancji odżywczych oraz usprawnienie wydalania toksyn z organizmu.
Masaż kamieniami jest sztuką, która łączy delikatność i prostotę pracy manualnej z właściwościami gorących kamieni. Masaż ten nie tylko przynosi ulgę w zaburzeniach fizycznych, ale stawia również czoło ich przyczynom, respektując sugestie dane nam przez tysiącletnie doświadczenie orientalne.


W masażu gorącymi kamieniami wykorzystujemy: kamienie z lawy wulkanicznej, kamienie półszlachetne, specjalnie opracowany naturalny olej rebalansujący do masażu oraz dwa olejki esencjonalne.

 

Autor: Monika Urban - Demiańczuk

Ostatnio niemal wszystkie młode osoby odkryły urok obchodzenia Dnia Kobiet. To święto wszystkich pań, które niestety w czasie realnego socjalizmu nabrało charakteru święta państwowego. Sprawiło to, że i kobiety i mężczyźni podchodzili do niego z rezerwą. Teraz jest inaczej.

Nie tylko latem nasze kosmyki narażone są na wiele szkodliwych czynników atmosferycznych, które mogą spowodować ich uszkodzenia oraz utratę blasku i zdrowego wyglądu. Również zima nie rozpieszcza naszej fryzurki – zimne powietrze, chłodny wiatr, a przy tym duże amplitudy temperatur na powietrzu i w pomieszczeniach – to wszystko sprzyja ich wysuszaniu, elektryzowaniu się, niszczeniu. Na szczęście istnieją sposoby, aby skutecznie walczyć z tymi problemami.