wtorek, 15 października 2019
Miło Cię widzieć!

Nici polidioksanowe w roli głównej

niciwartoMedycyna estetyczna to jedna z prężniej rozwijających się dziedzin medycyny. Każdy rok przynosi nowości, powstają nowe preparaty, maszyny, które w coraz doskonalszy sposób mają dbać o naszą urodę i powstrzymać proces starzenia. Ten pęd ku nowościom czasami bywa złudny, ponieważ część preparatów czy procedur wykazuje swoje działania niepo­żądane dopiero po pewnym czasie. Dlatego bezpieczeństwo i brak powikłań powinny być kluczowym elementem, cechującym wszystkie nowości w tej dziedzinie.


Ewolucja zabiegów w zakresie medycyny estetycznej zmierza w kierunku procedur, które swoim działaniem będą pobudzać naturalne mechanizmy obronne i regeneracyjne skóry i w ten sposób powstrzymywać procesy starzenia. Zamiast upiększać i maskować defekty estetyczne, zaczęto pobudzać i wzmacniać naturalne mechanizmy regeneracyjne zachodzą­ce w organizmie pod wpływem różnych czynników egzo- lub endogennych.

Dokładna analiza mechanizmów fizjologicz­nych zachodzących w starzejącej się skórze oraz holistyczne podejście w ich ocenie za­owocowały opracowaniem zabiegu Holistic Lift by dr Kepa. Jest on zgodny z obecnie panującym trendem, aby w pierwszym rzę­dzie stymulować naturalne mechanizmy na- NiCI POLIDIOKSANOWE prawcze i regeneracyjne zachodzące w skórze w celu przeciwdziałania objawom związanym z procesem starzenia.

 

Trio Holistic Lift
 

ZABIEG HOLISTIC LIFT by dr KEPA, to propo­zycja skierowana do lekarzy medycyny estetycz­nej i chirurgów plastycznych. Premiera metody miała miejsce podczas XV JUBILEUSZOWEGO KONGRESU Stowarzyszenia Lekarzy dermato­logów estetycznych, który odbył się w Warsza­wie, w dniach 7-9 marca 2014 roku.
 

W rodzinie zabiegów Holistic Lift by dr Kepa mo­żemy wyszczególnić trzy podstawowe zabiegi:

1. Holistic Lift by dr Kepa PDO-HA - połącze­nie nici polidioksanowych z jednoczesnym podaniem kwasu hialuronowego lub kwasu hialuronowego z hydroksyapatytem wapnia.

2. Holistic Lift by dr Kepa PDO-PRP - połą­czenie nici polidioksanowych z jednocze­snym podaniem osocza bogatopłytkowego.

3. Holistic Lift by dr Kepa PDO-Stem Cells - połączenie nici polidioksanowych z jed­noczesnym podaniem autologicznych ko­mórek macierzystych pozyskiwanych z tłuszczu pacjenta.

 

Dobór procedury uzależniony jest od stwierdzanego u pacjenta defektu estetycznego oraz od możliwości technicznych gabinetu, w którym zabieg jest wykonywany.
 

 

Nici wykonane z polidioksanonu, powszech­nie znane jako nici PDO, w medycynie znane i wykorzystywane są od początku lat 80. jako szwy chirurgiczne wchłanialne.

Liczne badania naukowe dowodzą wyso­kiego profilu bezpieczeństwa polidioksanonu. Obserwacje kliniczne wykazały właściwość polidioksanonu do stymulowania swoistej odpowiedzi ze strony organizmu, pod posta­cią produkcji kolagenu i elastyny jako reakcji organizmu na obecność ciała obcego. Fakt ten wykorzystano w medycynie estetycznej, traktując nici PDO jako swoisty stymulator tkankowy pobudzający produkcję kolagenu.
 

Mechanizm działania polidioksanonu po zaimplantowaniu nici w odpowiednią war­stwę skóry właściwej polega na wywołaniu odpowiedzi ze strony organizmu na ciało obce. Po około 14 dniach od umieszczenia nici PDO w skórze następuje pobudzenie produk­cji kolagenu. Proces ten trwa do całkowitego wchłonięcia się nici, czyli około 9 miesięcy. Nowo powstające włókna kolagenowe ukła­dają się linijnie wzdłuż zaimplantowanej nici, tworząc naturalne rusztowanie dla wiot­kiej i pozbawionej elastyczności skóry. Efekt liftingu uzależniony jest w dużej mierze od odpowied­niego wektora wprowadzenia nici, ponieważ dokładnie wzdłuż tego wektora produkowany jest nowy kolagen. Po około 9 miesiącach nić PDO ulega całkowitej hydrolizie, a produkty jej rozkładu, czyli dwutlenek węgla i woda, są całkowicie obojętne dla organizmu. Po wchłonięciu się nici, efekt estetyczny widoczny jest do około 2 lat i utrzy­mywany jest przez wytworzone pod wpływem polidiok- sanonu rusztowanie z włókien kolagenowych.
 

Obecnie na polskim rynku dostępnych jest kilka ro­dzajów nici polidioksanowch. Możemy tu wyszczególnić nici Hilo Lift MONO - zbudowane z jednego gładkie­go monofilamentu, nici Hilo Lift TWIN - zbudowane z dwóch monofilamentów splecionych ze sobą na kształt warkocza, nici Hilo Lift SCREW - monofilament spiralnie opleciony wokół igły, przypominający kształtem spręży­nę, nici Hilo Lift DS - to dwie nici typu SCREW oplecione wokół jednej igły, przypominające kształtem alfa-helisę DNA, oraz nici Hilo Lift MGB - zawierające na swojej po­wierzchni mikrohaczyki, które po wprowadzeniu w skó­rę właściwą kotwiczą się w niej i dodatkowo w sposób mechaniczny utrzymują podciągniętą skórę. W zależ­ności od stanu skóry, wieku pacjenta, nasilenia defektu estetycznego możemy zastosować odpowiedni rodzaj opisanych powyżej nici. System ten został opatentowany w 2008 roku w Korei, a swoją polską premierę miał w 2013 roku Podczas XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirur­gii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

W medycynie estetycznej kwas hialuronowy wykorzy­stywany jest od kilkunastu lat głównie w celu korekty bruzd i zmarszczek oraz jako preparat do poprawy na­wilżenia skóry.
 

Badania przeprowadzone przez F. Wanga i wsp. [1] opubli­kowane w 2007 roku w Archives in Dermatology wykazały, że iniekcje kwasu hialuronowego do skóry z uszkodzenia­mi posłonecznymi powodują in vivo stymulację produkcji nowego kolagenu. Poprawa nawilżenia środowiska, w któ­rym znajdowały się fibroblasty, skutkowała zwiększeniem efektywności ich działania i w konsekwencji prowadziła do zwiększenia ilości produkcji endogennego kolagenu.
 

Z badań tych płynie więc prosty wniosek, świadczący o ko­nieczności zapewnienia odpowiedniego środowiska (odpo­wiedniego nawilżenia skóry właściwej), w celu optymalizacji efektów stymulacji produkcji nowego kolagenu uzyskiwa­nych na drodze egzogennych stymulatorów tkankowych.
 

 

 

Kwas HIALURONOWY

Kwas hialuronowy należy do glikozoaminoglikanów, które występują we wszystkich organizmach żywych. Glikozami- noglikany to najliczniejsza grupa związków mających iden­tyczną budowę chemiczną tak u bakterii, jak i człowieka. Kwas hialuronowy jest biopolimerem, w którym występują naprzemiennie mery kwasu D-glukuronowego i N-ace- tylo-D-glukozaminy połączone wiązaniami p(1»4) i p(1»3) glikozydowymi. Naturalnie występujący kwas hialuronowy w odpowiednie warstwy skóry właściwej pobudzają pro­dukcję naturalnego kolagenu.

Hydroksyapatyt wapnia

Hydroksyapatyt wapnia naturalnie występuje w organi­zmie ludzkim i stanowi element budulcowy kości i zębów. W stomatologii i ortopedii stosowany jest od przeszło 20 lat. Posiada wysoki profil bezpieczeństwa i nie jest obarczony ryzykiem wywoływania reakcji alergicznych.

W medycynie estetycznej stosowany od prawie 10 lat, po­czątkowo jako semipermanentny wypełniacz o właściwo­ściach stymulujących produkcję kolagenu. Te właściwości hydroksyapatytu wapnia sprawiły, że w 2013 roku w Pol­sce pojawiła się nowa linia wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego zawierająca niewielkie stężenia hydrok­syapatytu wapnia. Są to preparaty z linii Neauvia Organic. Zastosowano w nich kwas hialuronowy wyprodukowany przez niepatogenny dla człowieka szczep bakterii Bacil­lus subtilis, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa za­biegów w szerokim zastosowaniu oraz uniknięcie reakcji odczynowych powodowanych przez pozostałości resztek białkowych. Neauvia Organic jest wyjątkowo bezpieczna dzięki usieciowaniu najnowszym polimerem PEG, któ­ry w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych (tj. BDDE, DVS), nie prowadzi do powstawania szkodliwych substancji mogących wywołać niepożądane reakcje (zro­sty, zgrubienia, ziarniniaki itp.). Hydroksyapatyt wapnia zawarty w preparacie ma postać mikrosfer o średnicy nieprzekraczającej 8 mikronów, a jego zawartość w pre­paracie nie przekracza 1%.

Hydroksyapatyt wapnia po wprowadzeniu w głębokie warstwy skóry właściwej tworzy swoistego rodzaju rusz­towanie wspierające wzrost fibroblastów i tworzenie no­wego kolagenu. Opublikowane w 2006 roku w Clinics in Plastic Surgery badania P.F. Jacovella [2] wykazały, że hy­droksyapatyt wapnia wykazywał brak lub minimalnie na­siloną reakcję zapalną w miejscu podania, nie wykazywał natomiast reakcji typu ciała obcego. Pojedyncze mikrosfe­ry hydroksyapatytu wapnia stwierdzane były w badaniach histologicznych maksymalnie do 5 lat po podaniu.

Osocze bogatopłytkowe

Autologiczne osocze bogatopłytkowe jest koncentra­tem płytek krwi otrzymywanym w procesie odwirowa­nia krwi pełnej. Do pozyskiwania PRP służą, dostępne na rynku, jednorazowe zestawy do izolacji płytek krwi. Krew pobraną od pacjenta poddaje się wirowaniu. W wy­niku tego procesu otrzymuje się w probówce trzy war­stwy, jedną z nich stanowią płytki krwi. W płytkach krwi obecnie oznaczono ponad 30 czynników wzrostu stymu­lujących naturalne mechanizmy naprawcze organizmu. Preparat jest autologiczny, dlatego unikamy ryzyka aler­gii czy jakichkolwiek interakcji. Celem iniekcji jest sty­mulacja, regeneracja starzejących się i uszkodzonych ko­mórek tkanki skórnej i podskórnej. Ponadto wytwarza się nowa tkanka skóry poprzez stymulację fibroblastów oraz regulację ekspresji ECM (Extra Cellular Matrix - Macierz Zewnątrzkomórkowa), czyli kolagenu, elastyny i lamini- ny. PRP indukuje również znajdujące się w skórze komór­ki macierzyste do dalszych podziałów i różnicowania się. Idea podawania PRP w okolice zmarszczek różni się od założeń, jakie towarzyszą wypełniaczom. PRP nie wypeł­nia zmarszczek objętościowo, ma natomiast uruchomić proces stymulowania fibroblastów, w wyniku czego wy­twarzany jest nowy kolagen typu 3 i 4 - biostymulacja ma doprowadzić do regeneracji naskórka, nawilżenia i od­młodzenia skóry.

Komórki macierzyste

Tkanka tłuszczowa wywodząca się embriologicznie, po­dobnie jak szpik kostny, z mezodermy stanowi łatwo do­stępny i obfity magazyn heterogennych komórek zrębu.

Na podstawie danych literaturowych stwierdzono, że komórki zrębu, izolowane z tkani tłuszczowej, wykazu­ją wiele wspólnych cech, m.in. zdolność do proliferacji, różnicowanie się w kierunku linii adipocytów, chon- drocytów, mioblastów, ekspresję wielu wspólnych an­tygenów powierzchniowych oraz zdolność do tworzenia form przypominających kolonie fibroblastów. Obecnie na rynku dostępne są cztery różne separatory komórek macierzystych, każdy z nich wymaga odpowiedniego al­gorytmu postępowania w celu uzyskania frakcji komó­rek macierzystych. Tłuszcz pobieramy od pacjenta, wy­konując zabieg liposukcji. Następnie pozyskany tłuszcz umieszczamy w separatorze. Po przeprowadzeniu proce­su separacji komórek macierzystych uzyskaną frakcję po­dajemy w trakcie implantowania nici polidioksanowych.

Warianty zabiegów

Bazując na opisanych mechanizmach oraz w zależności od wyjściowej kondycji skóry, stopnia zaawansowania stwierdzanych defektów estetycznych, lokalizacji kory­gowanej okolicy oraz możliwości technicznych gabinetu, można zastosować jeden z wariantów zabiegu

Holistic Lift by dr Kepa pdo-HA:

1. Implantacja nici PDO z jednoczesnym podaniem kwa­su hialuronowego.

Wariant optymalny dla osób poniżej 40 roku życia, u których liczba fibroblastów jest stosunkowo wysoka, a ich stymulacja przez polidioksanon jest w zupełno­ści wystarczająca do uzyskania optymalnych efektów estetycznych.

2. Implantacja nici PDO z jednoczesnym podaniem kwa­su hialuronowego z hydroksyapatytem wapnia

Zabieg odpowiedni dla osób powyżej 40 roku życia. Dodatkowe działanie wspierające wzrost fibroblastów wywoływane hydroksyapatytem wapnia umożliwia sprawniejszą aktywizację fibroblastów do bardziej efektywnej odpowiedzi na zastosowany polidioksanon.

W pierwszym wariancie zabiegu możemy wykorzystać dowolny preparat kwasu hialuronowego o niewielkiej lub średniej gęstości. Jego działanie ma ograniczyć się do po­prawy nawilżenia korygowanej okolicy oraz w pewnym stopniu wpłynąć również na wygładzenie powierzchni skó­ry. Dodatkowym zaleceniem dla pacjenta jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów w pierwszych 2-3 tygodniach po zabiegu, czyli wówczas, gdy kwas hialuronowy wiąże największe ilości wody. Po około 14 dniach od zaimplanto- wania nici PDO rozpoczyna się proces produkcji nowego kolagenu, tym efektywniejszy, im lepiej nawilżone środowi­sko stworzymy dzięki podaniu kwasu hialuronowego. Im­planty kwasu hialuronowego utrzymują się zazwyczaj około 6-9 miesięcy, czyli dokładnie tak długo, jak długo pozostaje w skórze właściwej nić PDO i dokładnie tak długo, jak pobu­dzany jest proces produkcji nowego kolagenu stymulowany przez polidioksanon. Dzięki takiej kompilacji mechani­zmów działania zastosowanych substancji możemy liczyć na uzyskanie optymalnych efektów estetycznych.

Drugi wariant, przeznaczony dla skór dojrzałych lub bardzo zniszczonych, pobudza dodatkowo wzrost i zwięk­szenie się liczby fibroblastów - komórek odpowiedzial­nych za produkcję kolagenu. Kwas hialuronowy zabez­piecza utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia korygowanej okolicy, a polidioksanon wywołuje bardziej efektywną odpowiedź ze strony zwiększonej pod wpły­wem hydroksyapatytu wapnia liczby fibroblastów.

Holistic Lift by dr Kepa pdo-prp Zabieg polega na pobraniu od pacjenta krwi pełnej od 1 do 3 probówek (każda ok. 7 ml). Krew pobierana jest próżniowo, za pomocą specjalnych zestawów z igłą motylkową; lekarz nie ma bezpośredniego kontaktu z krwią. Następnie krew zostaje odwirowana w probówce laboratoryjnej, w której znajduje się specjalny żel separujący czerwone krwinki od osocza bogatopłytkowego. Osocze jest zagęszczane 2-4-krot- nie, w efekcie otrzymujemy od 3-4 ml osocza. Zabieg wystę­puje w 3 wersjach, tzn. otrzymana „krew” może mieć 3 pro­cedury przygotowania i podania, w zależności od tego, jakie są cele terapeutyczne: mezoterapia, wypełnienie, maska. Do zabiegu Holistic Lift by dr Kepa PDO-PRP możemy wykorzy­stać zarówno osocze przeznaczone do wykonania zabiegu mezoterapii, jak i osocze przeznaczone do stosowania jako wypełnienie. Dobór osocza uzależniony jest od rozległości okolicy zabiegu i nasilenia defektu estetycznego. Podanie osocza bogatopłytkowego w połączeniu z nićmi polidioksa- nowymi powoduje sprawniejszą i szybszą odpowiedź skóry na zaimplantowany polidioksanon. Odpowiednia stymula­cja fibroblastów przez czynniki wzrostu znajdujące się na płytkach krwi przyczynia się do większej produkcji kolagenu i prowadzi do uzyskania optymalnych efektów estetycznych.

Zabieg rozpoczynamy od określenia odpowiednich wektorów na skórze w celu uzyskania optymalnego efek­tu liftingu wiotkiej skóry. Następnie zgodnie z ustalony­mi wektorami wprowadzamy kolejne nici polidioksano- we, pozostawiając igły w skórze.

Po wprowadzeniu wszystkich nici do każdej igły podłącza­my strzykawkę zawierającą egzo- lub endogenny stymulator (kwas hialuronowy, kwas hialuronowy z hydroksyapatytem wapnia, osocze bogatopłytkowe lub komórki macierzyste) i wycofując igłę, podajemy niewielką ilość preparatu - śred­nio około 0,02 do 0,05 ml na każdą z nici. Po zakończeniu zabiegu korygowaną okolicę poddajemy delikatnemu masa­żowi w celu odpowiedniego naciągnięcia nici polidioksano- wych i równomiernego rozłożenia podanego preparatu.

Poprawa efektów estetycznych widoczna jest natychmiast po zabiegu - wynika ona z mechanicznego działania nici po- lidioksanowych oraz kwasu hialuronowego. Po około 6-12 tygodniach możliwa staje się ocena efektu właściwego, zwią­zanego ze zwiększeniem się ilości endogennego kolagenu wyprodukowanego pod wpływem substancji stymulujących.

Podsumowanie

Zabieg Holistic Lift by dr Kepa bazuje na dokładnej anali­zie procesów fizjologicznych zachodzących w skórze oraz idei pobudzenia naturalnych mechanizmów naprawczych  i regeneracyjnych prowadzących do zmniejszania defektu estetycznego. Wykorzystywane w zabiegu preparaty Holistic Lift by dr Kepa PDO-Stem cells Pozyskany w trakcie zabiegu liposukcji tłuszcz umieszcza się w separatorze. Uzyskane podczas separacji komórki ma­cierzyste aplikowane są w trakcie implantowania nici poli­dioksanowych. Ulegają one procesowi reorganizacji i dzielą się w kierunku odpowiednich linii komórek skóry i tkanki podskórnej. Proces ten umożliwia sprawniejsze pobudze­nie fibroblastów przez wprowadzoną nić polidioksanową.

 

Technika zabiegów

Technika wykonania zabiegu Holistic Lift by dr Kepa po­lega na wprowadzeniu wzdłuż ściśle określonych wekto­rów nici polidioksanowych w odpowiednią warstwę skóry właściwej. Zabieg możemy zastosować zarówno do korekty konkretnej okolicy na twarzy lub ciele, jak również zasto­sować jako kompleksowy zabieg rewitalizacji skóry.

(nici polidioksanowe i kwas hialuronowy, hydroksyapatyt wapnia, osocze bogatopłytkowe, komórki macierzyste) cechuje wysoki profil bezpieczeństwa, udowodnione kli­nicznie działanie oraz brak interakcji wynikających z ich połączenia. Mechanizmy działania in vivo zastosowanych substancji wzajemnie się uzupełniają, prowadząc do uzy­skania optymalnych i naturalnych efektów estetycznych. Proces odnowy skóry i korekta defektu estetycznego za­chodzi jednocześnie na kilku poziomach:

 •  poprawa nawilżenia skóry (kwas hialuronowy),
 •  stworzenie odpowiedniego środowiska do efektyw­nej produkcji nowego kolagenu (kwas hialuronowy - nawilżenie skóry właściwej, hydroksyapatyt wapnia

       • wzrost fibroblastów i stworzenie szkieletu dla włó­kien kolagenowych, osocze bogatopłytkowe - akty­wacja fibroblastów, komórki macierzyste - odtwo­rzenie nowych komórek            skóry),

 •  mechaniczne wygładzenie powierzchni skóry (kwas hialuronowy i polidioksanon),
 •  lifting wiotkiej i pozbawionej elastyczności skóry (polidioksanon - i tworzący się linijnie wzdłuż za- implantowanej nici kolagen, nowe komórki skóry powstałe z komórek macierzystych).

Literatura

 1. Kang, et al: In vivo stimulation of de novo col­lagen production caused by cross-linked hyaluronic acid dermal filler injections in photodamaged human skin,
 1. Calcium hydroxyapatite facial filler (Radiesse): indica­tions, technique, and results,
 1. Electrospinning polydio- xanone for biomedical applications,
 1. Growth factors,Head Trauma: Basic, Preclinical, and Clinical Directions,
 1. Jezierska-Woźniak, Use of adipose tissue as a source of mesenchymal stem cells,
 1. Mercik: Polidioksanowe nici Hftingujące HILO Lift - no­wość w medycynie estetycznej,
 1. Lerwick: Studies on the efficacy and safety of polydioxanone mono­filament absorbable suture,
 1. Synthetic biodegradable polymers as medical devi­ces
 1. Efficacy of Platelet Rich Pla­sma (PRP) in muscle injuries,

10. J.Z. Nowak, J.B. Zawilska (red.): Receptory i mechanizmy przekazywa­nia sygnału, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

11. A.M. Rath, J.P. Chevrel: Healing of laparatomies, Hernia Springer Ver­lag, 1998.

12. A. Redaelli, D. Romano, A. Marciano: Face and neck revitalization with platelet rich plasma (PRP): clinical outcome in a series of 23 consecuti­vely treated patients, J. Drugs Dermatology, 9 (5), 2010.

13. P. Surowiak: Mezoterapia versus osocze bogatopłytkowe, Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine, 2, Warszawa 2011.

14. N. Tiberiu: Concepts in biological analysis of resorbable materials in oro- -maxillofacialsurgery, Rev. chir. oro-maxilo-fac. implantol., 2(1), 2011.

 

Kliknij w link aby dowiedzieć się więcej:

Kosmetologia Estetyczna / 1/ 2014 / vol. 3

 

INDYGO Zahir Media
ul. Kamienna 105, lok. 9, 50-547 Wrocław
tel./fax +48 71 796 41 59, 71 336 11 02

  


 

 

 

 

 

 

 Oceń ten artykuł
(2 głosów)