czwartek, 23 stycznia 2020
Miło Cię widzieć!

Jerzy Owsiak udaje się na wypoczynek

Jerzy Owsiak ogłosił na swoim videoblogu, że udaje się na wypoczynek . Nie jest wiadomo, czy przestaje szefować WOŚP, czy jedynie czasowo zawiesza swoją działalność w Fundacji. Rzecznik Prasowy Wielkiej Orkiestry Krzysztof Dobies odmówił dziennikarzom komentarza w sprawie i potwierdził jedynie, że Jerzy Owsiak w najbliższych dniach będzie niedostępny. Owsiak ma wy­raź­nie dość wy­po­mi­na­nia mu bo­gac­twa, po­dejrz­li­wo­ści i cham­skich wpi­sów w sieci. Ogło­sił, że "re­zy­gnu­je ze wszyst­kie­go". Czy to ozna­cza ko­niec Or­kie­stry? Powiedział, że „skła­da re­zy­gna­cję ze wszystkie­go" oraz re­zy­gnu­je z człon­ko­stwa w Ra­dzie Spo­łecz­nej Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich. Czas pokaże co będzie dalej.