czwartek, 27 lutego 2020
Miło Cię widzieć!

KOLEJNY ZAMACH W ROSJI

Co najmniej 15 osób zginęło, a 23 zostały ranne rano w kolejnym zamachu bombowym w Wołgogradzie, na południu Rosji. Nastroje w Wołgogradzie są bliskie panice. Mieszkańcy boją się jeździć środkami komunikacji miejskiej. Ładunek wybuchowy został zdetonowany w trolejbusie. To drugi atak ter­ro­ry­stycz­ny w tym mie­ście w ciągu dwóch dni i trze­ci w ciągu dwóch mie­się­cy. Wczo­raj w wy­ni­ku za­ma­chu sa­mo­bój­cze­go na tam­tej­szym dwor­cu ko­le­jo­wym śmierć po­nio­sło 17 osób, a ob­ra­żeń do­zna­ło 45. Na­to­miast 21 paź­dzier­ni­ka wsku­tek wy­bu­chu bomby w au­to­bu­sie ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej zgi­nę­ło tam sześć osób, a ran­nych zo­sta­ło 50. Eksplozja nastąpiła w czasie porannego szczytu. Trolejbus był po brzegi wypełniony pasażerami. Siła wybuchu była tak duża, że pojazd został rozerwany na drobne kawałki, a w okolicznych domach powypadały szyby z okien. Wśród zabitych i rannych są studenci i dzieci.