czwartek, 27 lutego 2020
Miło Cię widzieć!

Policja publikuje zdjęcie zabitej 17-latki

Komendant policji w Gdańsku ,powołał specjalną grupę śledzą do wyjaśnienia zbrodni. Wiele wskazuje na to że nie było to przypadkowe morderstwo. Wieku wiąże tą sprawę z zaginięciem przed kilku laty Iwony Wieczorek.

Poniżej zdjęcie zabitej Agaty. Policja apeluje o każdą informację ,która pomogłaby wyjaśnić tą tragedię.

agata smierc

Po­krzyw­dzo­na w chwi­li zda­rze­nia ubra­na była w czar­no-czer­wo­ną bluzę po­la­ro­wą. Pod spodem miała za­ło­żo­ną czar­ną ko­szul­kę z krót­kim rę­ka­wem z napi­sem BO­UY­GU­ES ENER­GIES AND SE­RVI­CES oraz czar­no-sza­rą ter­mo­ak­tyw­ną bluz­kę z dłu­gim rę­ka­wem. Na gło­wie miała za­ło­żo­ną czap­kę bawełnia­ną ko­lo­ru ciem­ne­go, na szyi tzw. ara­fat­kę w czar­no-bia­łą kratę. Na no­gach miała czar­ne spodnie dżin­so­we oraz czar­ne spor­to­we sznu­ro­wa­ne buty marki Nike. Po­sia­da­ła przy sobie ple­cak spor­to­wy ko­lo­ru czar­ne­go z na­pi­sem na przed­niej kie­sze­ni o tre­ści In­vect. Dziew­czy­na mogła po­ru­szać się na ro­we­rze ko­lo­ru ja­skra­wo­żół­te­go bez żad­nych ozna­czeń, z pro­stą kie­row­ni­cą, za­mo­co­wa­ną sa­szet­ką na na­rzę­dzia. Przy tyl­nym kole brak błot­ni­ka. Do chwi­li obec­nej rower nie zo­stał od­na­le­zio­ny.