środa, 26 lutego 2020
Miło Cię widzieć!

UKRAINA MA P.O.PREZYDENTA

Prze­wod­ni­czą­cy Rady Naj­wyż­szej Ukra­iny Ołek­sandr Tur­czy­now zo­stał upo­waż­nio­ny przez de­pu­to­wa­nych do peł­nie­nia obo­wiąz­ków głowy pań­stwa. De­cy­zję tę po­par­ło w gło­so­wa­niu 285 po­słów w 450-oso­bo­wym par­la­men­cie. W dniu wczorajszym Rada najwyższa Ukrainy pozbawiła Wiktora Janukowycza władzy prezydenckiej. Data wyborów prezydenckich została ustalona na 25-maja.