sobota, 19 września 2020
Miło Cię widzieć!

Jak motywować i nagradzać personel? Pozytywny doping

beautyf23Czy istnieje czarodziejski sposób, żeby pracownikom chciało się chcieć? Jest i to niejeden. Skuteczność stosowanych narzędzi zależy jednak od ich właściwego doboru oraz wysokiego stopnia wrażliwości i kompetencji pracodawcy.

 

Pierwsze skojarzenie, jakie na- suwa się, gdy myślimy o mo- tywowaniu, to wizja nagrody za wysiłek włożony w konkretne dzia- łanie. Nagroda powinna być atrak- cyjna – musi dać poczucie satysfak- cji i zadowolenia. Ponadto powinna skutecznie zmotywować pracowni- ka do dalszych starań i zachęcić do jeszcze większego zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków. Przyjrzyjmy się najczęściej stosowa- nym metodom nagradzania, analizu- jąc ich plusy i minusy.

 


 

Nagrody finansowe

 

W obecnej sytuacji gospodarczej nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie, bardzo często osiągane do- chody nie zawsze dają pełną możli- wość zaspokojenia potrzeb. W branży kosmetycznej bywa to również widoczne, tym bardziej że wypłacane pracow- nikom wynagrodzenia często plasują się poniżej średniej krajowej. Nagrody fi- nansowe w postaci premii, prowizji czy okolicznościowych dodatków do pensji są dla pracownika bardzo ważne, jed- nak nie stanowią stałego elementu dłu- gofalowej motywacji. Bywa jednak, że traktowane są jako stały element wy- nagrodzenia za wykonaną pracę, uzupeł- niający niską płacę, a więc jako coś, co „i tak się należy” – przez co tracą na atrakcyjności i nie mogą spełnić funkcji zachęcającej do dalszych wysiłków.

 

Pochwały ustne

 

Jeden z najbardziej niedocenianych przez pracodawców sposobów wyraża- nia swojego zadowolenia z pozytywnej postawy pracownika. Prosty komunikat w rodzaju: „Dobra robota!”, „Świetnie się spisałeś!”, „Dziękuję”, „Doceniam”, „Doskonale!” itp. ma nie tylko działa- nie motywujące, ale również wskazuje właściwy sposób zachowania. Ważne, żeby w taki sposób nagradzać od ra- zu, a nie czekać na koniec miesiąca lub dłużej. Uśmiech i proste, naturalne po- chwały są bardzo cenione przez pracow- ników, tym bardziej jeśli odbywają się w obecności pozostałych członków zespołu.

 

Prezenty

 

Powinny być wręczane jako podsumo- wanie pozytywnych działań pracowni- ka w określonym czasie, np. na koniec miesiąca, kwartału czy roku. Tego typu nagroda przyniesie wszystkim dużo ko- rzyści, jeśli będzie dopasowana do rze- czywistych potrzeb wyróżnionej osoby, np. bilet na koncert, karnet na zajęcia jogi, opłacenie dodatkowego kształce- nia itp. Prezent nie musi być drogi, jednak jeżeli będzie zgodny z rzeczywi- stymi potrzebami i zainteresowaniami pracownika, nabiera znacznej wartości emocjonalnej.

 

Zmiana warunków zatrudnienia

 

Uważny pracodawca, obserwujący swój zespół, zauważy, w jaki sposób może, bez straty dla firmy, polepszyć warun- ki pracy. Uelastycznienie godzin pracy, rozszerzenie kompetencji, większy poziom decyzyjności są przykładami odpowiednich metod motywowania i nagradzania. Okazane zaufanie potra- fi również trwale związać pracownika z przedsiębiorstwem i pozwoli zatrzy- mać go na dłużej.

 

Imprezy integracyjne, wyjazdy

 

To nagroda dla całego zespołu za wyko- nanie określonego planu lub za szcze- gólne osiągnięcia. Ma również cel po- średni, bo oprócz odpoczynku, zmiany otoczenia, sprawia, że pracownicy lepiej się poznają, co wywiera najczęściej po- zytywny wpływ na ich późniejsze rela- cje w codziennej pracy. Jeśli tak się nie stanie, pracodawca będzie miał okazję lepiej poznać swój team i zaplanować ewentualne zmiany na przyszłość.

 

Szkolenia

 

Mimo że szkolenia i rozwój kompetencji pracowniów jest normalnym etapem progresu każdej firmy, jest równocze- śnie przez zatrudniony zespół trakto- wany jako coś wyjątkowego i może być postrzegany jako rodzaj gratyfikacji – szczególnie jeśli jest to szkolenie do- pasowane do indywidualnych potrzeb i kompetencji pracownika. Przeważnie szkolenia są organizowane poza miej- scem pracy i zawierają w sobie elementy integracji zespołu, co nadaje im charak- ter nagrody i jest wyrazem docenienia przez pracodawcę.

 

Dowody uznania

 

Certyfikaty, dyplomy, puchary czy pa- miątkowe tabliczki dla wyróżniających się pracowników są również bardzo po- żądanymi sposobami nagradzania naj- lepszych członków zespołu. Podnoszą samoocenę i poczucie wartości, jak również wzmacniają pozytywny obraz w oczach klientów, którzy widząc takie nagrody, nabierają większej pewności, że trafili do kompetentnych osób.

 

Awans

 

Bardzo wyraźny i skuteczny sposób na- grodzenia pracownika za jego wkład w rozwój firmy. Pokazuje, że pracodawcy odpowiada zarówno poziom kompeten- cji, jak i zaangażowania zatrudnionego. Zwykle idą za tym również inne profity z tych wymienionych wcześniej, jak zwiększone wynagrodzenie, pochwały i zmiana warunków zatrudnienia. Wyżej wymienione sposoby motywowa- nia i nagradzania pracowników są jed- nymi z najczęściej stosowanych. Jak ze wszystkim, z nagradzaniem również nie można przesadzić. Nadmierne chwa- lenie, często bez wyraźnego powodu, zaburza system wartości i sposób po- strzegania przez pracowników, przyno- sząc wówczas zupełnie przeciwny efekt. Właściwie dopracowany program gra- tyfikacji stanie się z pewnością ważnym elementem pracy całego zespołu.

 

Maciej Kotula - trener biznesu

www.cosprof.pl

 

Źródło: 

BEAUTY FORUM POLSKA 10/2012

Oceń ten artykuł
(4 głosów)